MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Ekotech systém

ekotech_logoProgresivní systém zemědělské výroby

Úvod

Současná ekonomická realita kvalitativně mění předpoklady konkurenceschopnosti v celém agrobyznisu (agrárním sektoru). Proces rozšiřování ekonomického prostoru s sebou nese řadu změn, které by měly mít ve svém důsledku pozitivní vliv na rozvoj ekonomiky.

  1. zvýšení konkurence,

  2. expanze na větší trh,

  3. rychlejši vědeckotechnický rozvoj, vývoj nových produktů, procesů a ucelených technologii.

Tyto změny by měly vést ke zvyšování produktivity práce jakož i vyšši schopnosti dosahovat podnikatelské cíle a prosadit se v konkurenčním prostředí.

České zemědělství vstupuje v případě obchodu s agrárními komoditami a potravinami do prostředí nasyceneho trhu. Z hlediska poptávky po surovinách pro dalši zpracování patří mezi rozhodující kritéria vedle kvality i cena, jež přímo ovlivňuje nákladovou stránku výroby i v oborech s bezprostřední vazbou na zemědělskou prvovýrobu. Konkurence v podmínkach nabídky může při snaze docílit nejnižších cen vyvolat i přesun obchodu a zpracovatelského průmyslu do oblastí (zemí) s nejnižššími cenami komodit.

Schopnost českého zemědělce konkurovat v tomto prostředí je a bude nezbytná. V této souvislosti se budou v rámci konkurenčního klání využívat i kritéria stanovená poptávkovou stranou trhu jako je potravinová bezpečnost, záruka použití technologií výroby odpovidající požadavkům ochrany přírodních zdrojů a prostředí, použití metod splňujících podmínky šetrného zacházeni se základními výrobními prostředky atd.

Používání technologií, jež ve svém konečném důsledku splní tyto požadavky a navíc zásadně ovlivní rentabilitu a nákladovou složku výroby, je a bude klíčovým faktorem k úspěchu zemědělství.

Společnost Monsanto si zvolila rozvoj těchto technologií za svůj strategický cíl a tento záměr naplňuje i v České republice prostřednictvím komplexu Ekotech.

Ekotech systém

Ekotech je integrovaný systém hospodaření v zemědělství využívající synergie produktů, jež společnost Monsanto vyrábí a nabízí. Výsledkem spojení herbicidů, osiv a pěstebních postupů jsou ucelené technologie pěstování plodin přinášející řešení a efekty v ekonomice a ekologii při hospodaření na zemědělské půdě. Ekotech je nový ekonomický a technologický systém zemědělské výroby, využívající nejnovějších poznatků a zkušeností, vedoucí k efektivnímu a ekonomicky výhodnému způsobu hospodaření. Ekotech nabízí a svým uplatněním zajišťuje efektivní způsob řízení nakladů a rentability výroby plodin, čímž umožňuje konkurenceschopnost v otevřeném ekonomickém prostoru.

EKOTECH systém je trvale udržitelný způsob hospodaření zemědělského podniku, který zabezpečuje jeho ekonomickou stabilitu a současně respektuje podmínky ochrany životního prostředí.

Výsledky v ČR

Výsledky dlouhodobého hodnocení tohoto systému v podmínkách zemědělských podniků v České republice ukazují na opodstatněnost jeho zavedení a uplatňování v širokém rozsahu. Ve srovnání se standardními technologiemi využívajícími orbu se v systému EKOTECH snižují náklady na založení porostů kulturních plodin o 1000-1200 Kč na hektar. Díky vytvoření zdrojů na intenzifikaci pěstování plodin se zvyšují výnosy u pšenice o 1-1,5 tuny na ha, u ozimé řepky o 0,5-0,8 tuny na ha, u zrnové kukuřice o 1-2 tuny na ha při stejných nebo nižších nákladech na vstupy. Zavedení systému EKOTECH v zemědělském podniku umožňuje realizaci výroby s nižším počtem pracovníků.

Zvýšení produktivity práce ve špičkových podnicích znamenalo snížení režií podniku z 40 na 25 %. Ve vztahu k ochraně životního prostředí se tento systém pozitivně projevuje především v oblasti eliminace eroze půdy, kde toto riziko snižuje prakticky na 5 %.

Závěr

Agro-environmentální opatření, šetrné způsoby hospodaření vedoucí k ochraně životního prostředí a venkovského dědictví je jen jednou z částí systému Ekotech. Zvládnutí problému efektivního využití základního výrobního faktoru - půdy v extenzivních i intenzivních typech výroby a ekologických souvislostech je druhou. Tou nejdůležitější je poskytování technologických inovací, jež vedou k stabilizaci sektoru, jeho udržitelné rentabilitě a konkurenceschopnosti zemědělskych podniků.

Společnost Monsanto formuje tyto technologie pod značkou Ekotech, využívajíc synergie produktu společnosti a integrity v kombinaci se stroji, a hnojivy.

Společnost Monsanto je hlavní hybnou silou v rozvoji těchto systémů a díky partnerství s výrobci a prodejci techniky, výzkumnými ústavy, univerzitami, ale hlavně předními zemědělskými podniky zabezpečuje neustálý pokrok v této oblasti.

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017