MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Ekotech

Přínosy půdoochranných technologií pro zemědělce

Snížení zhutňování půdy

Snížený počet pojezdů a lepší organizace práce v systému Ekotech umožňují minimalizovat zhutnění půdy. Pojezdy navíc, které vyžaduje tradiční způsob, narušují půdní strukturu a jsou hlavní příčinou zhutnění půdy.

Úspora času

Například na 1,000 hektarové farmě, může být časová úspora až 500 hodin nebo více než dvanáct 42,5 hodinových pracovních týdnů za rok.

Úspora pracovních sil

Přímý výsev vyžaduje pouze jednu operaci na setí, ve srovnání se dvěma a více pojezdy plus setí, potřebnými při použití tradičního způsobu. V systému Ekotech produktivita práce jednoho traktoristy je 500-1000 ha za rok, zatímco při uplatňování orby pouze 200 - 400 ha

Snížení opotřebení strojů

Méně pojezdů ušetří minimálně 400 Kč/ha na hektar na opotřebení strojů a nákladech na údržbu. To vyjadřuje úsporu 400 000 Kč/rok na 1,000 hektarové farmě.

Snížení nákladů na kultivaci a zlepšení ekonomiky podniku

V systému EKOTECH se náklady na kultivaci půdy snižují o 1000 - 1200 Kč/ha. Produktivita práce se zvyšuje až trojnásobně. Režije podniků se snižují až o 25%.

Zlepšení kvality půdy

Uplatňování systému Ekotech zlepšuje agregaci půdních částic. Toto usnadňuje pohyb vody v půdě a zlepšuje vzdušný režim v půdě. Rostliny pak potřebují méně energie na rozvoj kořenového systému. Zvyšování podílu organické hmoty vede dlouhodobě ke zvýšení obsahu humusu.

Úspora pohonných hmot

Ve srovnání s tradičním způsobem se v systému Ekotech ušetří v průměru 20 l nafty na hektar (20 000 l na 1,000 hektarech). Při ceně 15 Kč/l, činí úspora 300 000 Kč za rok!

Zvýšení infiltrace vody

Posklizňové zbytky slouží jako série malých přehrad zabraňujících v úniku vody a umožňující vláze lépe zasakovat do půdy. Společně pak tyto přehrady, kanálky od žížal a rozložené kořeny odumřelých rostlin pomáhají zvětšením počtu micro/macro pórů příjmu vody. Tímto se výrazně napomáhá snížení nebo zamezení odtoku vody z polí.

Předpoklady úspěšného využívání půdoochranných technologií a systému EKOTECH

 • Pozitivní přístup

 • Výběr vhodného systému

 • Důkladná příprava pozemků

 • Vybavení odpovídající technikou

 • Experiment a poznání

 • Důvěra a trpělivost

Přínosy půdoochranných technologií pro životní prostředí

Snížení půdní eroze

Posklizňové zbytky na půdním povrchu zabraňují vodní i větrné erozi půdy. V závislosti na množství posklizňových zbytků může být eroze půdy snížena až o 90% ve srovnání s tradičně obdělávanou půdou.

Zlepšení čistoty vody

Posklizňové zbytky pomáhají držet na poli půdní částice, hnojiva a pesticidy. Hospodaření s posklizňovými zbytky může zabránit úniku vody, hnojiv a herbicidů o více než 70%, což pomáhá chránit kvalitu vody v jezerech, řekách a potocích.

Lepší hospodaření s půdní vláhou

Posklizňové zbytky snižují výpar vody z půdního povrchu. Přímý výsev může ve srovnání s tradiční technologií zajistit až o 10 - 20 mm více půdní vláhy pro potřebu plodin v pozdním létě.

Snížení emisí skleníkových plynů

Intenzivní orba uvolňuje půdní uhlík do atmosféry jako kysličník uhličitý, který se podílí na oteplování planety. Ekotech systém má potenciál vázat v půdě pomocí organických zbytků 1.2 až 8 tun CO2/ha za rok. Toto je ekvivalent odpovídající spálení 100 až 600 l pohonných hmot.

Více života v přírodě

Ekotech systém nabízí zlepšení prostředí pro život zvířat ve volné přírodě poskytnutím většího prostoru, potravy, zabezpečením ochrany před dravci a menším rušením při zahnízďování.

Zvýšení populace žížal

Populace žížal se v systému EKOTECH zvyšuje o 400 - 500 %. Tento stav má vysoce pozitivní dopad na mikrobielní život v půdě, vodní a vdušný režim i rozvoj makroedafonu. Vysoký podíl makropórů a kanálků napomáhá zasakování vody a snižuje riziko eroze půdy.

Obecné hodnocení ze strany zemědělských podniků

Většina podniků jako hlavní přínosy uplatňování půdoochranných technologií a systému EKOTECH uvádí:

 • Lepší hospodaření s půdní vláhou

 • Snížení nákladů - režije, mzdy, PHM, hnojiva, osiva oj.

 • Snížení počtu strojů a úsporu nákladů na odpisy a opravy

 • Zvýšení produktivity práce

 • Zjednodušení výroby

 • Dodržení agrotechnických termínů

 • Vyšší výnosy

 • Snížení eroze půdy

 • Vytvoření zdrojů na intenzifikaci a investice

Úspora nákladů při zakládání porostů kukuřice

Snížení nákladu při zakládání porostu kukuřice až o 30%!!!


S ORBOU BEZ ORBY
1. podmítka 600 Kč 600 Kč
2. orba 1.100 Kč -
3. vláčení "smykování" 400 Kč -
4. kompaktor 600 Kč -
5. aplikace herbicidu Roundup - 550Kč
6. setí + hnojení "pod patu" * 800Kč 1.000 Kč
7. aplikace DAM + preem. herbicidu 840Kč 840Kč
8. sklizeň ? ?
celkem 4.340 Kč 2.990 Kč

Ceny operací ve službách.
* ceny bez hnojiva

Uplatňováno v Agrocentrum Hrušovany nad Jevišovkou na cca 2000 ha.

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017