MONSANTO ČR s.r.o.
Brno Business Park B
Londýnské náměstí 856/2
639 00 Brno

(420) 543 428 200
(420) 543 428 202

dekalb_linka

Ochrana rostlin

Glyfosát a jeho účinky na zdraví - Často kladené otázky

Otázka: Jaké údaje a informace prošetřují regulační orgány při posuzování bezpečnosti glyfosátu pro lidské zdraví?

Při hodnocení bezpečnosti pro člověka se posuzují výsledky studií orální, dermální a inhalační toxicity pro jednorázovou, opakovanou a celoživotní expozici u potkanů, myší, králíků a psů. Navíc existují konkrétní testy, při nichž se hodnotí, zda má glyfosát nějaký vliv na genotoxicitu, neurotoxicitu, reprodukční a vývojové parametry, a posuzuje, zda glyfosát vykazuje potenciál ke karcinogenitě po dlouhodobé expozici.

Otázka: Jaký je výsledek regulačních hodnocení k dnešnímu dni?

Důsledným závěrem souhrnných zdravotních posouzení, provedených veřejnými orgány za posledních 40 let, je to, že glyfosát nepředstavuje žádné nepřijatelné riziko pro lidské zdraví. V Evropské unii byl glyfosát schválen v roce 2002 na dobu deseti let. Hodnocení účinků na lidské zdraví vycházelo z výsledků více než 200 toxikologických studií. Dospělo se k závěru, že glyfosát splňuje všechny bezpečnostní požadavky stanovené právními předpisy EU o herbicidech.

Otázka: Mění glyfosát lidskou DNA?

Důsledným závěrem několika směrodatných toxikologických hodnocení glyfosátu je to, že glyfosát není genotoxický. Když byly některé publikované články podávající zprávu o nežádoucích účincích zkoumány z hlediska integrity a spolehlivosti údajů, bylo zjištěno, že se v nich vyskytují četné nedostatky a/nebo odchylky od mezinárodně ověřených zkušebních metod. Na základě studií, které byly považovány za spolehlivé a vhodné pro hodnocení nebezpečí a rizika, se jasně ukázalo, že glyfosát nemá za podmínek významných pro člověka genotoxické vlastnosti.

Otázka: Existují důkazy o tom, že glyfosát může způsobit rakovinu?

V průběhu 40leté historie byl glyfosát podroben posouzením bezpečnosti mnoha regulačními odborníky a autoritativními hodnotícími výbory. Žádné z těchto hodnocení o posouzení dlouhodobých studií na potkanech a myších nenaznačuje karcinogenní účinky spojené s glyfosátem. Z nedávného hodnotícího článku vyplynulo, že ze značného objemu publikovaných epidemiologických dat nelze vyvodit žádný vztah mezi glyfosátem a vznikem rakoviny.

Otázka: Existuje souvislost mezi expozicí vůči glyfosátu a Parkinsonovou chorobou?

Mnohé studie s glyfosátem neprokázaly žádný důkaz o neurotoxicitě, včetně jakýchkoli důkazů o abnormalitách podobných Parkinsonově chorobě. V největší epidemiologické studii probíhající do dnešního dne, v níž byli zkoumání američtí zemědělci (studie zdraví v zemědělství), nebylo zjištěno žádné zvýšené riziko vzniku Parkinsonovy choroby. Vzhledem k rozšířenému použití glyfosátu by byl evidentní značný počet případů souvisejících s akutní a/nebo chronickou expozicí, pokud by glyfosát byl původcem tohoto poměrně častého onemocnění.

Otázka: Je glyfosát škodlivý pro reprodukci a vývoj?

Regulační požadavky vyžadují provedení testů reprodukční a vývojové toxicity na dvou druzích savců (potkani a králíci) a zahrnují vícegenerační reprodukční studii. Na základě několika provedených studií dospěly EU, WHO a US-EPA k závěru, že glyfosát není škodlivý pro reprodukci ani vývoj savců.

Otázka: Vytvořila organizace Earth Open Source vazbu mezi vystavením účinkům glyfosátu a vrozenými vadami?

Zpráva zveřejněná Earth Open Source obsahuje kritiku posouzení rizik pro glyfosát provedenou úředními orgány a zdůrazňuje určité studie in vitro, v nichž byla vykázána vývojová toxicita. Regulační orgány zjistily, že tyto studie in vitro mají pro regulační rozhodnutí omezené použití, protože nevyjadřují reálné podmínky expozice pro zvířata a lidi a nezohledňují fyziologické překážky (absorpce, metabolismus a vylučování), které omezují expozici. Studie in vitro, při kterých jsou látky uměle podávány přímo do embryí, jsou považovány za méně spolehlivé a méně relevantní pro hodnocení rizika u člověka než studie na zvířatech.

Otázka: Co bylo stanoveno ve studii profesora Séraliniho a jeho kolegů?

Studie provedená francouzským univerzitním týmem, který vede Gilles-Eric Séralini, konstatuje zjištění účinků, včetně vývoje nádorů a zkrácené životnosti, u laboratorních potkanů krmených potravou s obsahem glyfosátu a geneticky modifikované kukuřice NK603. Tuto studii zkoumaly regulační agentury a jednotliví vědci a kritizovali její platnost, přičemž zdůraznili, že zjištění se neopírají o předložené údaje, závěry nejsou relevantní pro účely posouzení bezpečnosti, existují zásadní problémy s návrhem studie, chybí kritické údaje o metodologii a předložené údaje nepodporují autorovu interpretaci.

Glyfosát, životní prostředí a příroda - Často kladené otázky

Otázka: Jaký je osud a chování glyfosátu v životním prostředí?

Chování glyfosátu a jeho dopad na životní prostředí a volně žijící zvířata bylo rozsáhle studováno. Glyfosát se v půdě a sedimentech pevně váže na jíl a organické hmoty, takže nemůže být přijímán kořeny necílových rostlin. Glyfosát se navíc rychle rozkládá na AMPA (kyselinu aminomethylfosfonovou) a poté na přirozeně se vyskytující látky, např. oxid uhličitý a fosforečnan. To, že se glyfosát silně váže na půdu a poté se rychle rozkládá, jsou významné faktory, které přispívají k jeho příznivému profilu bezpečnosti v životním prostředí.

Otázka: Jaký vliv má glyfosát na podzemní a povrchové vody?

Díky kombinaci rozložitelnosti a schopnosti vázat se pevně do půdy se glyfosát nevyplavuje půdou do podzemních vod. Přestože glyfosát a AMPA byly příležitostně nalezeny v podzemních vodách, rozsáhlé údaje z monitorování ve 14 zemích neposkytly žádný důkaz o perzistentní kontaminaci. Intenzivní používání a široká aplikace znamená, že glyfosát může v důsledku úletu postřikové kapaliny, nebo rozlití postřiku při nedostatečném uplatňování správných zemědělských postupů potenciálně pronikat do povrchových vod. Ve studiích bylo prokázáno, že v povrchové vodě je vyšší úroveň AMPA než glyfosátu. Jinými zdroji AMPA v povrchových vodách jsou přísady do detergentů a sekvestrační činidla. Tato činidla jsou vypouštěna přímo do životního prostředí přes odtoky a odpadní vodu a značně přispívají k přítomnosti AMPA v povrchových vodách: Rizika pro vodní prostředí jako důsledek zjištěných úrovní v monitorovacích programech povrchových vod jsou zanedbatelná.

Otázka: Může glyfosát zhoršit kvalitu pitné vody?

Četné studie prokázaly, že stopy glyfosátu a AMPA, které se mohou vyskytnout, lze spolehlivě odstranit standardními postupy úpravy vody, používanými při úpravě pitné vody. Navíc z dostupných monitorovacích údajů je patrné, že glyfosát a AMPA nejsou obecně problémem pro výrobce pitné vody. Ze studie v devíti evropských zemích je patrné, že ve většině analyzovaných vzorků nebyl překročen limit v pitné vodě 0,1µg/l. Překročení tohoto limitu u několika výsledků bylo přičítáno analytickým chybám nebo lokalizované krátkodobé kontaminaci.

Otázka: Je glyfosát škodlivý pro populaci žab?

Účinky dvanácti různých přípravků na bázi glyfosátu byly hodnoceny u téměř 30 druhů obojživelníků při studiích akutní a chronické toxicity. Bylo provedeno několik studií chronické expozice, při nichž byl zkoumán dopad připraveného glyfosátu na růstový vývoj a přežívání druhů žab pomocí zkušebních metod, které byly vyhodnoceny pomocí mezinárodně dohodnutého zkušebního postupu, na němž se podílely laboratoře z celého světa za účelem ověření spolehlivosti použitých zkušebních metod. Při předpokládaných koncentracích v životním prostředí nebyly zjištěny žádné nežádoucí účinky. Předpokládá se, že nepřítomnost chronických účinků odráží rychlý rozptyl glyfosátu z vodního sloupce. Studie, v nichž je pokles populace obojživelníků spojován s použitím glyfosátu, byly do značné míry zpochybněny.

Otázka: Je glyfosát hrozbou pro včely?

Glyfosát a přípravky na jeho bázi byly rozsáhle testovány v laboratoři i v terénu a byla vyhodnocena jejich potenciální toxicita pro včelu medonosnou. Po aplikaci glyfosátu na velké plochy vegetace v bezprostřední blízkosti úlů bylo zjištěno, že nemá akutní ani chronické účinky na dospělé jedince včely medonosné ani na produkci potomstva, a to i při koncentracích třikrát vyšších, než jsou obvyklé aplikační dávky. Navzdory značným mediálním spekulacím je třeba učinit závěr, že přípravky na bázi glyfosátu nepoškozují při úrovních expozice v terénu včely ani jiné populace užitečného hmyzu.

Otázka: Je glyfosát hrozbou pro hmyz a půdní organismy?

K posouzení toxicity glyfosátu na užitečné druhy hmyzu, např. pavouky, brouky, chvostoskoky a roztoče, byly provedeny rozsáhlé testy. Ze studie, při které byly organismy nuceny setrvat několik dnů v kontaktu s pesticidem, vyplynulo, že glyfosát je neškodný pro většinu druhů hmyzu a mírně škodlivý pro jeden druh - brouka střevlíka. Při provádění testování za realističtějších terénních podmínek nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na střevlíka.

Otázka: A co ryby a vodní organismy?

Některé nedávné studie ukázaly, že povrchově aktivní látky z polyethoxylovaných mastných aminů (které jsou obsaženy v některých herbicidech na bázi glyfosátů) mohou být škodlivé pro vodní organismy tím, že narušují celistvost buněčných membrán. Je všeobecně přijímáno, že potenciální rizika jsou mírná až zanedbatelná, pokud se glyfosát používá v souladu s pokyny na označení a jsou dodrženy správné zemědělské postupy. Vzhledem k tomu, že nedochází k bioakumulaci glyfosátu v rybách ani jiných živočiších, nepředstavuje riziko pro potravní řetězec. Díky příznivému bezpečnostnímu profilu byly glyfosátové přípravky použity v chráněných stanovištích, např. na ostrovech Galapágy a v národním parku Everglades na Floridě, k ochraně původní flóry před invazivními druhy plevelů.

Monsanto nesouhlasí s klasifikací glyfosátu předloženou Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny

(Brno, 24. 3. 2015) - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) v pátek oznámila svou klasifikaci glyfosátu v Kategorii 2A - pravděpodobný karcinogen. Závěr IARC je v rozporu s názorem drtivé většiny regulačních orgánů a vědeckých organizací po celém světě. Herbicidy na bázi glyfosátu patří mezi nejdůkladněji testované a hodnocené herbicidy na trhu. Glyfosát se svou 40-letou historií bezpečného používání je podpořen jednou z nejrozsáhlejších databází na světě, obsahujících informace o jeho dopadu na zdraví lidí, rezidua v plodinách a životní prostředí.

Monsanto s výše uvedenou klasifikací nesouhlasí a připojuje se k názoru pracovních skupin zabývajících se glyfosátem ( Glyfosate Task Force, GTF) v EU a USA, a to z následujících důvodů:

  • Nevyskytla se žádná nová studie nebo data. Každá ze studií, kterou IARC brala v úvahu, byla již dříve přezkoumána a hodnocena regulačními orgány - nejnověji vládou Německa, které tímto bylo pověřeno jako zpravodajská země EU.
  • Relevantní vědecké údaje byly z hodnocení vyloučeny. IARC nevzala v úvahu desítky vědeckých studií, zejména studie genetické toxicity, které podporují závěr, že glyfosát nepředstavuje riziko pro zdraví lidí.
  • Klasifikace IARC nenastoluje přímou vazbu mezi glyfosátem a zvýšeným výskytem rakoviny. Je důležité, aby klasifikace IARC jako taková byla chápána v souvislostech; IARC do Kategorie 2 řadí také četné položky každodenního života, jako jsou např. káva, mobilní telefony, aloe vera a nakládaná zelenina nebo profese jako holič a kuchař.

Dr. Philip Miller, viceprezident pro globální regulatorní záležitosti společnosti Monsanto v souvislosti s klasifikací IARC uvedl: "Všichni jsme v první řadě spotřebitelé, a proto je bezpečnost našich výrobků rozhodující pro každého z nás, který pracuje v Monsantu. Společnosti, jež je postavena na základech vědy. Všechna povolená použití glyfosátu jsou pro lidské zdraví bezpečná. Toto je potvrzeno výsledky z databáze o dopadu glyfosátu na lidské zdraví, která patří k největším informačním zdrojům týkající se produktu používaného v zemědělství vůbec.

V lednu dokončila německá vláda čtyřleté hodnocení glyfosátu pro Evropskou unii se závěrem, že glyfosát nepředstavuje karcinogenní riziko pro zdraví lidí. V rámci tohoto procesu byla posouzena a vyhodnocena i všechna data, která měla k dispozici IARC a také mnoho dalších.

Nechápeme, jak mohla IARC ve svém hodnocení dospět k závěru, který je tak diametrálně odlišný od závěrů všech regulatorních orgánů po celém světě.

Požádali jsme proto naléhavě, aby se příslušní pracovníci Světové zdravotnické organizace (WHO) setkali s odborníky z GTF a dalšímiregulatorními agenturami, aby společně zhodnotili vědecké studie, které byly použity IARC, i ty, které do analýzy nebyly vůbec zahrnuty.

Pro společnost, ve které žijeme, je svrchovaně důležité, aby závěry o věci tak důležité jako je zdraví lidí, byly nezkreslené, důkladné a založené na vědě, která splňuje mezinárodně uznávané standardy. Jedna věc, o skutečné vědě platí - není selektivní. Bohužel musím konstatovat, že hodnocení IARC standardy používané uznávanými agenturami po celém světě nesplňuje. "

Další zdroje informací:

www.glyphosate.eu

http://www.monsanto.com/iarc-roundup/pages/third-party-responses-iarc.aspx

http://news.monsanto.com/news/monsanto-disagrees-iarc-classification-glyphosate

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě zájmu o další informace, prosím, kontaktujte: Miluše Dvoržáková, konzultant společnosti Monsanto, tel:00420 602 244 572, email: mirapol@seznam.cz

© Monsanto Česká republika 2011 - 2017